OP. DR. EBRU DURMUŞ ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden Op. Dr. Ebru Durmuş Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği (işbu politikada Klinik olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Kliniğimiz başvuran ve hastaları ile www.drebrudurmus.com internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Kliniğimiz, www.drebrudurmus.com/ üzerinden yapılan başvuru ve kullanımlar ile Kliniğimiz hasta ve ziyaretçi işlemleri sırasında edindiği kişisel verileri, hasta ve ziyaretçilerinin izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından, ziyaretiniz ve görüşmelerimiz sırasında tarafınızca yapılan beyan ve bilgilendirmeler, https://www.drebrudurmus.com internet sitesi ile bağlı tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail  ve diğer elektronik yollar ile erişimine imkan verdiğiniz diğer tüm mecralardan sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Tarafınıza ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve finansal bilgilerden oluşan kişisel verileriniz, Kliniğimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni   veya bürokratik sebeplerle,  kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile tüm hizmet sağlayıcılara aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Kliniğimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılması

Tarafınıza ait sağlık verileriniz, tarafınızca beyanı, Kliniğimiz ve/veya anlaşmalı laboratuvarlarımız tarafından yapılan test ve tetkikler ile tarafınızca başka bir sağlık kuruluşunda yaptırılmış ve sonuçları tarafımıza sunulan test, tetkikler ve raporlar ile Kliniğimizde yapılan muayene ve operasyon  hizmetlerinin verilmesi sırasında elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kliniğimiz, meme estetiği, burun estetiği, vücut kontür estetiği gibi cerrahi operasyon gerektiren estetik ameliyatlar ile lazer epilasyon, leke tedavisi, dolgu, kalıcı makyaj gibi ameliyatsız estetik ile saç ekimi hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kapsamında hastalarımızın işlem öncesi ve sonrası sağlık tetkikleri yaptırılmakta ve ayrıca cerrahi operasyonlar sırasında ya da sonrasında diğer sağlık kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, Kliniğimiz tarafınıza ait sağlık verilerini, Kliniğimizin anlaşmalı olduğu laboratuar ve hastaneler ile diğer sağlık kuruluşları, size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun ve işlenme amacı ile sınırlı olarak paylaşabilir.

Tarafınıza ait sağlık verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat gereğince, sır saklama yükümlülüğü bulunan sağlık çalışanları tarafından işlenmekte ve ancak sır saklama yükümlülüğü bulunan sağlık çalışanları ile paylaşılmaktadır. Kliniğimizde, tarafınıza ait sağlık verilerinizin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin tüm teknik tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, sağlık verileriniz saklanması ve imhasına yönelik kanuni gereklilikler gereğince işlem yapılmaktadır.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından, tarafınıza vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetin yasal olarak sunulabilmesi ve tarafınızca ilgili ürün ve hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve Kliniğimiz ve Kliniğimize tüm kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebep ve yöntemlerlle işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve  amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

3- İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel verileri işlenen ilgili kişii Kliniğimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, Kliniğimizin Cumhuriyet Caddesi No:193/1 K:1 D:1 Alsancak - İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da Kliniğimizin info@drebrudurmus.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. İlgili kişi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

İlgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Kliniğimize ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içinde ve ancak en geç  30(otuz) gün içinde tarafımızca incelenerek ilgili kişiye yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, Kliniğimizin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.